ორგანიზაცია:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

ქვეყანა:

საქართველო

პარტნიორი:

საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი

დაწყების და დამთავრების ვადები:

2023 წლის  მარტი- 2023 წლის დეკემბერი

პროექტის სახელწოდება:  დებატები უკეთესი განათლებისთვის

პროექტის მიზანი

 • მოსწავლეებში თავისუფალი და დამოუკიდებელი მოქალაქის უნარების განვითარება, კონსტრუქციული მსჯელობის, არგუმენტაციის უნარის, მასალების მოძიების, ორატორობის, გუნდური მუშაობის, დროის მენეჯმენტის ჩვევების ჩამოყალიბება;

 

 • ცნობიერების ამაღლება შემდეგ საკითხებში: განახლებადი ენერგიები, ენერგოეფექტურობა და წყალმომარაგების ტარიფები.

 პროექტის  განხორციელების არეალი და სამიზნე აუდიტორიის  რაოდენობა:

საქართველოს მასშტაბით პროექტში ჩართული იყო  სხვადასხვა რეგიონების სკოლების 800-მდე სკოლის მოსწავლე. 

ორგანიზაცია:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

ქვეყანა:

საქართველო

პროექტის ღირებულება:

66 100 ლარი

პარტნიორი:

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი

თანადამფინანსებელი:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

დაწყების და დამთავრების ვადები:

2022 წლის 1 ივლისი  - 2022 წლის 15 ნოემბერი

პროექტის მიზანი

 • ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში საჭიროებათა კვლევა -  რეგულირების კუთხით ინფორმირებულობის დონის, სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიის სპეციფიური  საჭიროებების გამოკვეთისა  და ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების და პროფესიული კვალიფიკაციის გაღრმავებისთვის ეფექტიანი მექანიზმების გამოსავლენად;
 • კვლევის შედეგად გამოკვეთილი მიგნებების და საჭიროებების შესაბამისად პროექტის შემდგომი ფაზისთვის განსახორციელებელი აქტივობებისთვის გეგმის შემუშავება;

 პროექტის  განხორციელების არეალი და სამიზნე აუდიტორიის  რაოდენობა:

 • დედაქალაქი თბილისი, თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი, თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი.
 • სამიზნე აუდიტორიის რაოდენობა, რომელიც პროექტში მიიღებს მონაწილეობას განისაზღვრება 350-400 მონაწილით.

 სამიზნე აუდიტორია:

ენერგეტიკული და წყალმომარაგების საწარმოების თანამშრომლები, მარეგულირებელი კომისიის ,,ახალბედა“ თანამშრომლები, ენერგეტიკის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები და აკადემიური წრის წარმომადგენლები(მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერები), მედიის წარმომადგენელები,  ინვესტორები, დაინტერესებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და მომხმარებელთა ჯგუფები კორპუსის (ამხანაგობის თავმჯდომარეები),  თვითმმართველობის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები, გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ენერგეტიკის, წყალმომარაგების და რეგულირების საკითხებით.

ორგანიზაცია:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

ქვეყანა:

საქართველო

პროექტის ღირებულება:

2000 ლარი

დონორი/დონორები:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

თანადამფინანსებელი:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

დაწყების და დამთავრების ვადები:

2022 წლის 12 მარტი - 2022 წლის 16 აპრილი

პროექტის მიზანი

ტრენინგების განხორციელება თემაზე: რეგულირების საფუძვლები ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში

სამიზნე აუდიტორია:

საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლები

პროდუქტი:

ამაღლდა მედია საშუალებების წარმომადგენლების ცოდნა რეგულირების საფუძვლებში ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში.

გაწეული მომსახურება:

განხორციელდა 12 საათიანი ტრენინგი მედიის წარმომადგენლებისთვის. აღნიშნული აქტივობით მიღწეულ იქნა მედია საშუალებების წარმომადგენლების ინფორმირებულობის დონის ზრდა.

ორგანიზაცია:

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (სემეკი)

ქვეყანა:

საქართველო

დონორი/დონორები:

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (სემეკი)

თანადამფინანსებელი:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

დაწყების და დამთავრების ვადები:

2022 წლის 14 ივნისი - 2022 წლის 15 ივნისი

პროექტის მიზანი

ელექტროენერგეტიკის სექტორში მიმდინარე რეფორმების განხილვა, დაკავშირებული გამოწვევების გადაჭრის გზების იდენტიფიცირება და რეგიონული თანამშრომლობის ხელშეწყობა; ენერგეტიკის სექტორში საინვესტიციო დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების გაცნობა ფართო საზოგადოებისთვის, პრაქტიკის განხილვა და აქტუალურ საკითხებზე მსჯელობა.

სამიზნე აუდიტორია/მონაწილე ქვეყნები

პოლიტიკის განმსაზღვრელი ინსტიტუტები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ინვესტორები, ბიზნეს ასოციაციები, პრაქტიკოსი იურისტები. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ არაერთი ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის: საქართველო, თურქეთი, აზერბაიჯანი, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ბელგია, ავსტრია, ჩინეთი, უნგრეთი, პოლონეთი

პროდუქტი/შედეგი:

კონფერენციის შედეგად პოტენციურმა ინვესტორებმა მიიღეს ინფორმაცია ენერგეტიკული პროექტების განხორციელების შესაძლებლობებზე; უცხოელმა ტრეიდერებმა დაამყარეს აუცილებელი კონტაქტები ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის განსახორციელებლად, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს ჩამოყალიბებას ელექტროენერგიის ვაჭრობის ჰაბად; ქართულ და ენერგეტიკულ ბირჟებს შორის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადავიდა; სახელმწიფო სტრუქტურებმა და კომპანიებმა მიიღეს ინფორმაცია ენერგეტიკის სექტორში ინვესტორებთან ურთიერთობისა და წარმატებული საარბიტრაჟო სტრატეგიის განხორციელების შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს ენერგეტიკის დარგში საინვესტიციო დავების თავიდან აცილებას და ქვეყნის ეკონომიკურ გაძლიერებას.

ორგანიზაცია:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

ქვეყანა:

საქართველო

პროექტის ღირებულება:

13 500 ლარი

დონორი/დონორები:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

თანადამფინანსებელი:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

დაწყების და დამთავრების ვადები:

2022 წლის 11 აპრილი - 2022 წლის 16 ივნისი

პროექტის მიზანი

ტრენინგების განხორციელება თემაზე: რეგულირების საფუძვლები ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში

სამიზნე აუდიტორია:

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორების წარმომადგენლები

პროდუქტი:

ამაღლდა მსმენელების ცოდნა რეგულირების საფუძვლებში ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში.

გაწეული მომსახურება:

განხორციელდა 54 საათიანი ტრენინგი სამიზნე აუდიტორიის წარმომადგენლებისთვის. აღნიშნული აქტივობით მიღწეულ იქნა მათი ინფორმირებულობის დონისა და კვალიფიკაციის ზრდა.

ორგანიზაცია:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

ქვეყანა:

საქართველო

პროექტის ღირებულება:

63 900 ლარი

დონორი/დონორები:

გაეროს ბავშვთა ფონდი(UNICEF)

თანადამფინანსებელი:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

დაწყების და დამთავრების ვადები:

2022 წლის 1 აგვისტო - 2022 წლის 30 ნოემბერი

პროექტის მიზანი

 • სასმელი წყლისა და წყალის, როგორც ენერგიის წყაროს საკითხებში რეგიონების მოსწავლე-ახალგაზრდების ინფორმირებულობის დონის გაზრდა
 • სამიზნე მუნიციპალიტეტების მოსწავლე-ახალგაზრდობის აღნიშნული თემებით დაინტერესება, მათი მხრიდან ქვეყნის წყლის რესურსებზე ზრუნვის/დაცვის იდეის გაძლიერება და ჩართულობის გასაზრდელად მდგრადი მექანიზმების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

 პროექტის  განხორციელების არეალი და სამიზნე აუდიტორიის  რაოდენობა:

 • ასპინძის მუნიციპალიტეტი (სამცხე ჯავახეთის რეგიონი);
 • დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი (კახეთის რეგიონი);
 • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი (ქვემო ქართლის რეგიონი);
 • ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი (მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი);
 • ხაშურის მუნიციპალიტეტი (შიდა ქართლის რეგიონი) ;
 • გარდაბნის მუნიციპალიტეტი (ქვემო ქართლის რეგიონი);
 • თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი (აჭარის რეგიონი);
 • თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი (იმერეთის რეგიონი);

 სამიზნე აუდიტორია:

სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენენ რეგიონებში მცხოვრები 14 დან 17 წლამდე ასაკის მოსწავლე-ახალგაზრდები. კერძოდ:

 • საჯარო და კერძო სკოლის დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეები;
 • ეთნიკური და მაღალმთიან რეგიონების წარმომადგენლები;
 • სკოლებში არსებული მოსწავლეთა თვითმმართველობის წარმომდგენლები;
 • 14-17 წლამდე ასაკის მოზარდების მიერ შექმნილი საინიციატივო ჯგუფების და ორგანიზაციების წარმომდგენლები;
 • 14-17 წლამდე ასაკის წყლის საკითხებით დაინტერესებული მოზარდები;