პროექტის სახელწოდება:  განახლებადი ენერგიის როლი კლიმატის ცვლილებისა და ჰაერის დაბინძურების პრობლემების გადაჭრაში

ორგანიზაცია:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

ქვეყანა:

საქართველო

პარტნიორი:

გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF)

დაწყების და დამთავრების ვადები:

2024 წლის თებერვალი 2024  წლის  სექტემბერი

პროექტის მიზანი

მოსწავლე-ახალგაზრდობაში განახლებადი ენერგიის, კლიმატის ცვლილებებისა და ჰაერის დაბინძურების პრობლემების შესახებ ინფორმირებულობის დონის გაზრდა, პრობლემების მოგვარების კუთხით შესაბამისი ცოდნისა და უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

 

პროექტის  განხორციელების არეალი და სამიზნე აუდიტორიის  რაოდენობა:

პროექტი ხორციელდება სამეგრელო-ზემო-სვანეთის, გურიის და იმერეთის რეგიონების მუნიციპალიტეტებში, 35 სკოლის 500-მდე მოსწავლისთვის.

ორგანიზაცია:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

 

ქვეყანა:

საქართველო

პარტნიორები:

  • Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA), სლოვაკეთი
  • Charles University Environment Center, ჩეხეთი
  • Partners for Climate Foundation (P4C), პოლონეთი

დონორი:  ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი

 

დაწყების და დამთავრების ვადები:

2023 წლის  დეკემბერი  - 2025  წლის  თებერვალი

პროექტის მიზანი

პოლონეთის, ჩეხეთისა და სლოვაკეთის გამოცდილების გაზიარება საქართველოსთვის კომუნალური მომსახურების რეგულირების საკითხებში. მარეგულირებელი ბაზის შესწავლა-ანალიზი და მიღებული შედეგების საფუძველზე, ვიშეგრადის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, ადგილობრივი აქტორების შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა.

 პროექტის  განხორციელების არეალი და სამიზნე აუდიტორია.

პროექტის განხორციელების არეალია საქართველო: სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი.  სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენენ: ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორის რეგულირებადი კომპანიების წარმომადგენლები, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკის) თანამშრომლები,  ენერგეტიკის სექტორის, ბაზრის, სავაჭრო პოლიტიკის საკითხებზე გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო უწყებების წარმომადგენლები კომუნალური მომსახურების რეგულირების საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები, მეცნიერები და ახალგაზრდა მეცნიერები, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის თვითმმართველობის წარმომადგენლები,  მედიის წარმომადგენლები. სამიზნე აუდიტორიის ჯამური რაოდენობა შეადგენს 300-ს.

ორგანიზაცია:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქვეყანა:

საქართველო

დონორი:

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პარტნიორი:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

დაწყების და დამთავრების ვადები:

2023 წლის  დეკემბერი  - 2026  წლის დეკემბერი

 

პროექტის მიზანი

ენერგეტიკული უსაფრთხოების თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებული ინსტიტუციონალური, ინფრასტრუქტურული, საკანონმდებლო, ადამიანური რესურსის და ტექნოლოგიური გარემოს შესწავლა-ანალიზი და მიღებული შედეგების საფუძველზე საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავება.

 პროექტის  განხორციელების არეალი და სამიზნე აუდიტორია.

პროექტის განხორციელების არეალია საქართველო. სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენენ: გადაწყვეტილების  მიმღები  პირები  ენერგეტიკის  სექტორის,  ბაზრის,  სავაჭრო  პოლიტიკის საკითხებზე, საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟა,  ენერგეტიკის სექტორის   მხარდაჭერის მიზნით  შექმნილი არაკომერციული ორგანიზაციები, სხვადასხვა პლატფორმების წარმომადგენლები ენერგეტიკის მიმართულებით, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია,  ენერგეტიკული სექტორით დაინტერესებული პოტენციური საერთაშორისო ინვესტორები  და სხვა.