ორგანიზაცია:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

ქვეყანა:

საქართველო

პროექტის ღირებულება:

66 100 ლარი

პარტნიორი:

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი

თანადამფინანსებელი:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

დაწყების და დამთავრების ვადები:

2022 წლის 1 ივლისი  - 2022 წლის 15 ნოემბერი

პროექტის მიზანი

 • ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში საჭიროებათა კვლევა -  რეგულირების კუთხით ინფორმირებულობის დონის, სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიის სპეციფიური  საჭიროებების გამოკვეთისა  და ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების და პროფესიული კვალიფიკაციის გაღრმავებისთვის ეფექტიანი მექანიზმების გამოსავლენად;
 • კვლევის შედეგად გამოკვეთილი მიგნებების და საჭიროებების შესაბამისად პროექტის შემდგომი ფაზისთვის განსახორციელებელი აქტივობებისთვის გეგმის შემუშავება;

 პროექტის  განხორციელების არეალი და სამიზნე აუდიტორიის  რაოდენობა:

 • დედაქალაქი თბილისი, თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი, თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი.
 • სამიზნე აუდიტორიის რაოდენობა, რომელიც პროექტში მიიღებს მონაწილეობას განისაზღვრება 350-400 მონაწილით.

 სამიზნე აუდიტორია:

ენერგეტიკული და წყალმომარაგების საწარმოების თანამშრომლები, მარეგულირებელი კომისიის ,,ახალბედა“ თანამშრომლები, ენერგეტიკის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები და აკადემიური წრის წარმომადგენლები(მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერები), მედიის წარმომადგენელები,  ინვესტორები, დაინტერესებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და მომხმარებელთა ჯგუფები კორპუსის (ამხანაგობის თავმჯდომარეები),  თვითმმართველობის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები, გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ენერგეტიკის, წყალმომარაგების და რეგულირების საკითხებით.

ორგანიზაცია:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

ქვეყანა:

საქართველო

პროექტის ღირებულება:

63 900 ლარი

დონორი/დონორები:

გაეროს ბავშვთა ფონდი(UNICEF)

თანადამფინანსებელი:

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

დაწყების და დამთავრების ვადები:

2022 წლის 1 აგვისტო - 2022 წლის 30 ნოემბერი

პროექტის მიზანი

 • სასმელი წყლისა და წყალის, როგორც ენერგიის წყაროს საკითხებში რეგიონების მოსწავლე-ახალგაზრდების ინფორმირებულობის დონის გაზრდა
 • სამიზნე მუნიციპალიტეტების მოსწავლე-ახალგაზრდობის აღნიშნული თემებით დაინტერესება, მათი მხრიდან ქვეყნის წყლის რესურსებზე ზრუნვის/დაცვის იდეის გაძლიერება და ჩართულობის გასაზრდელად მდგრადი მექანიზმების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

 პროექტის  განხორციელების არეალი და სამიზნე აუდიტორიის  რაოდენობა:

 • ასპინძის მუნიციპალიტეტი (სამცხე ჯავახეთის რეგიონი);
 • დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი (კახეთის რეგიონი);
 • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი (ქვემო ქართლის რეგიონი);
 • ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი (მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი);
 • ხაშურის მუნიციპალიტეტი (შიდა ქართლის რეგიონი) ;
 • გარდაბნის მუნიციპალიტეტი (ქვემო ქართლის რეგიონი);
 • თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი (აჭარის რეგიონი);
 • თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი (იმერეთის რეგიონი);

 სამიზნე აუდიტორია:

სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენენ რეგიონებში მცხოვრები 14 დან 17 წლამდე ასაკის მოსწავლე-ახალგაზრდები. კერძოდ:

 • საჯარო და კერძო სკოლის დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეები;
 • ეთნიკური და მაღალმთიან რეგიონების წარმომადგენლები;
 • სკოლებში არსებული მოსწავლეთა თვითმმართველობის წარმომდგენლები;
 • 14-17 წლამდე ასაკის მოზარდების მიერ შექმნილი საინიციატივო ჯგუფების და ორგანიზაციების წარმომდგენლები;
 • 14-17 წლამდე ასაკის წყლის საკითხებით დაინტერესებული მოზარდები;